Know how

Osoby, které EkoConnect zastupují mají zkušenosti mimo jiné v těchto oblastech:

Know-how-Transfer
 • Poradci::
  • v zemĕdĕlských a zahradnických podnicích
  • v potravinářských podnicích
  • v prodejních organizacích
  • ve spotřebitelských organizacích
 • pořádání vzdělávacích kurzů, informačních kurzů a workshopů pro podnikatele i organizace

Zakládání prodejních a organizačních struktur v ekologickém zemědělství
 • zakládání a řízení společností, které zastupují zájmy ekologických zemĕdĕlců
 • zakládání a řízení prodejen biopotravin
 • zpracování marketingových konceptů pro biopotraviny (obecně) i pro jednotlivé výrobky
 • výstavba státních poradních systémů

Kontrolní systémy a certifikace v ekologickém zemědělství
 • zakládání kontrolních a certifikačních systémů
 • akreditace (IFOAM akreditace)
 • národní a mezinárodní právo
 • spolupráce s IFOAM regionální skupinou (Dachlux skupina)
 • zakládání a provoz kontrolních systémů podle EU, značení a normy podle Nařízení Rady EHS č.2092/91
 • zakládání systémů pro regionální značení

Agrární programy a opatření pro ochranu přírody
 • Programy a opatření pro podporu oblastí:
  • agrární programy na podporu ivotního prostředí
  • strukturální fondy v EU
  • podpora investic
  • podpora spolků a organizací
  • podpora výzkumných a rozvojových projektů

Vĕdecké aktivity
 • Vĕdecké výzkumy
  • týkající se trhu s biopotravinami ve střední a východní Evropĕ
  • týkající se trhu s biopotravinami v zemích nĕmecky mluvících
 • kvalitativní sociální výzkum (provadĕní interviews)
 • polní pokusy ve střední a východní Evropĕ
 • produkčních technologiích v ekologickém zemĕdĕlství